الأقسام

  الإجراءات

پلن 1
385,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 250 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 1 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني
پلن 2
559,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 500 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 1 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني
پلن 3
700,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 1000 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 1 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني
پلن 4
845,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 2000 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 2 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني
پلن 5
960,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 3000 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 2 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني
پلن 6
1,070,000تومان سنويDISK

فضای میزبانی 5000 مگابایتBandwidth

ترافیک ماهانه نامحدودEmail Accounts

تعداد ایمیل نامحدودDomains

دامنه های میزبانی 3 عدد

أطلبه الآن إعداد مجاني